CH MEDICARE 64
  • Big C Phú Thạnh Số 212 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh
  • Hồ Chí Minh