Mỹ Phẩm Tài Chinh
  • Tân Hòa Đông, Phường 14
  • Hồ Chí Minh