Nhà thuốc Lập Thành
  • 223 Tân Hòa Đông, Phường 14
  • Hồ Chí Minh