NT Yến Thanh
  • 112 Nguyễn An Ninh - Trương Định- Hoàng Mai
  • Hà Nội