Quầy Thuốc Thắng Hương
  • 61 tiểu Khu 6- TT Ba Hàng- Phổ Yên
  • Thái Nguyên